נספח גדולתו של רב אשי

מתוך : איגרת רב שרירא גאון . עמ' 92-89 ( נ"צ . בדילוגים * : ( 1 בכולהו אילין שני הוה חרא מתיבתא בפום בדיתא ... ובתר רב נחמן בר יצחק מלכו בפום בדיתא כמה גאונים : רב חמא בנהרדעא , ושכיב בשנת תרפ"ח 377 = ) ... ( 'לס ובתריה מלך רב זביד בפום בדיתא ושכיב בשנת תרצ"ו . 5 ובתריה מלך רב דימי דמן נהרדעא ושכיב בשנת תרצ"ט . נוסח צרפת נוסח ספרד ואחריו רפרם ובתריה מלך רפרם ושכיב בשנת תש"ו . ואחריו רב כהנא ושכיב ובתריה מלך רב כהנא ושכיב בשנת תשכ"ה 414 = ) . ( 'לס בשנת תשכ"ה שנים . 10 ובתריה מלך רב אחא בריה דרבא ושכיב בשנת תש"ל . ( 419 = ) ובכולהו אילין שני מן בתר רב פפא , הוה רב אשי גאון בסורא . והוה אתא למתא מחסיה , וסתרה ( והרס ) לבי כנישתא דבי רב , ובניה ( ובנאו ... ( ועבד בה כמה תקנאתא שפיראתא , וקבע ליה ריגלי ותעניאתא , 15 דלא הויין אלא לרישי גלואתא , ובנהרדעא , ושוייה ( ועשאו ) לריגלא דריש גלותא בגוה ( במתא מחסיא , ( הואיל והוה מופלג , ונפישא תורתו וגדולתו . והונא בר נתן דהוה ריש גלותא בהנך יומי , ומרימר ומר זוטרא דהוו בתריה , 20 [ כולהו ] הוו כיפין ( כפופים ) ליה לרב אשי , ושוינהו ( ועשאום ) לר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן