ה. הוראה במרכזי תורה מקבילים בזמן רב אשי

התופעה שתומחש כאן , תרמה חלק נכבד למורכבותן של הבעיות הנידונות לאורכו של חיבור זה , וכן להנחות שנוצרו בעקבותיהן : בעיית זיהויו של רבינא — בכלל , " בעיית רבינא המצוי במחיצת מרימר — בפרט , וכן הכרונולוגיה של האמוראים בדור השישי והשביעי . בפרק הזמן הארוך , של למעלה מחמישים שנות 'מלכותו' של רב אשי — בסורא , ולאחר מכן במתא מחסיא — פעלו מספר מרכזי תורה מקבילים , ובהם שימשו חכמים שונים כמורי הוראה . תופעה זו מאפשרת , שמורי הוראה הידועים בכפופים לרב אשי , לא שימשו בתפקידם זה דווקא אחר מות רב אשי כי אם כבר בחייו , אלא שבמרכז תורני אחר או במקומות שאליהם נקלעו . להלן נדון בהשלכה של דברים אלו . נפתח בעדותו של רב שרירא גאון : " ובכולהו אילץ שני מן בתר רב פפא ( נפטר : 375 " , ( 'לס הוה רב אשי גאון בסורא , והוה אתא למתא מחסיא ... ונהג רב אשי ריש מתיבתיה קרוב לשיתין שני ... והאדר תלמודיה כוליה בתלתין שני , וכיון דרב אשי מלך קרוב לשתין שני , הוו להון תרתין מהדורי , ושכיב בשנת תשל"ח 427 = ) " . ( 'לס 112 אך טבעי הוא , לאור הקבלה כרונולוגית זו , שרבינא האריך ימים אחר רב אשי . ראה מסקנתנו בסופו של פרק שלי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן