ד. מוריו של רבינא

לפי מסקנתנו , רבינא למד במקביל אצל שני חכמים : לפני רב אשי — כתלמיד חבר , ולפני מרימר — כעמית כפוף . תופעה זו שאמורא לומד במקביל אצל יותר מחכם אחד , אינה מפתיעה ואינה חריגה . מוצאים אנו , לאורך תקופת התלמוד , אמוראים ש'ישבו' לפני יותר מחכם אחד יתיב' ) , ( 'קמיה 'היו' בבית מדרשו כי' ) , ( 'הוינן היו 'שכיחים' לפניו הוו' ) שכיחי , ( 'קמיה או נוכחים בשיעוריו יתיב' ) [ המורה ... [ איתיביה [ התלמיד . (' ... [ ברם , האם ניתן להוכיח ש'ישיבה' זו לפני יותר ממורה אחד התרחשה במקביל , כששני מוריו עדיין בין החיים ? הדוגמאות דלהלן מאוששות את ההסתברות של תשובה חיובית : ( 1 ) רב יוסף : ( א ) ישב לפני רב המנונא ( כתובות נ רע"ב ;( ( ב ) ישב לפני רב הונא ( עירובין ז ע"א , ( ולמד אצלו כי' ) הוינן בי ר"ה' — שבת קכט ע"ב ;( ( ג ) ישב לפני רב יהודה ( יבמות יז ע"א , ( ולמד אצלו אנא' ) מרב יהודה גמירנא' — חולין יח ע"ב . ( השאלה היא . האם מסתבר שלימודו וישיבתו של רב יוסף ( בר חייא ) לפני רב יהודה , נצטמצם לשנתיים בלבד שבין פטירת רב הונא ( 297 ) לפטירת רב יהודה ? ( 299 ) ( 2 ) רב אשי : ( א ) למד בעיקר אצל רב כהנא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן