3. 'ורבינא?! לשבושי למרימר הוא דבעי'

ודומה , שראיה נוספת לטענתנו — שיחס רבינא למרימר לא היה כשל תלמיד לרבו — ניתן לדלות מן העיון בביאור שמייחסת הסתמא דתלמוד לדו שיח שביניהם , ביבמות עה ע"ב : יתיב רבינא וקמיבעיא ליה מלא החוט שאמרו — על פני כולה או על פני רובה ? 53 כיוון שהמונחים 'אנן' ו'אתוך משקפים ניגוד , אך טבעי הוא שימושם לשם ניגוד בין זרמים או עמים ודתות . כגון , בניסוח הבבלי את הפולמוס דלהלן : 'א"ל ההוא צדוקי לר' אבהו ... אמר ליה : אתון — דלא דרשיתון סמוכין , קשיא לכו ; אנן — דדרשינן סמוכים , לא קשיא לן' ( ברכות י ע"א ;( ' אמר להו ( ר' שילא לפרסאי ) > אנן — מיומא דגלינן מארעין , לית לן רשותא למקטל 1 אתון — מאי דבעיתון עבידו ביה ' ... ( שם נח ע"א . ( 54 המשמעות האסכולית של התיבה , 'אתון' שעליה הצבענו כאן , מעלה הרהורים באשר לאפשרות , שעל רקע זה יש להבין את המונח 'אף אנן נמי תנינא' ( ת"ו שוואית , בלשון רבים . ( מחד גיסא , ייתכן שהמונח 'אנן' הוא תחליף , 'אנא'ל ורק מטעמי ענווה וצניעות נקט האמורא לשון רבים . מאידך גיסא , על רקע מה שאמרנו כאן , תיתכן האפשרות ש'אנך משקף את הישיבה שהוא השתייך אליה . להסבר הדברים נציע את נסיבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן