פרק חמישי מי הוא 'רבינא' המצוי במחיצת מרימר?

המקורות התלמודיים , שיידונו בפרק זה , מדווחים על מגעים הלכתיים חיים בין מרימר לבין אמורא ושמו , 'רבינא' הנוהג ככפוף למרימר . מכלל מערכת הטיעונים שהעלו החוקרים בעניין זיהויו וזמנו של רבינא זה , אפשר להיווכח שהם כרכו זו בזו , בתלות הדדית , את שלוש הטענות הבאות , ועמהן אף את שאלת זמן פטירתו של מרימר : ( א ) רבינא שפעל לאחר מות רב אשי אינו חברו של רב אשי , אלא רבינא ( המכונה ) ' האחרון' ( ששאלת זיהויו , היא עצמה שנויה במחלוקת . ( ( ב ) מן העובדה שהוא למד לפני מרימר , יש להסיק שהוא היה 'תלמידו של . 'מרימר 1 ראה : הלוי , דורות הראשונים , ח"ג , עמ' ; 65 היימאן , תולדות , עמ' : 1093-1092 ח' אלבק , מבוא לתלמודים , עמ' . 450-448 בעקבותיהם הלכו רוב החוקרים ( ראה גם להלן הע' . ( 3 וכבר אמרנו שהנחה זו היא תוצאה מן ההנחה שרבינא נפטר לפני חברו , רב אשי . 2 ראה נספח א של פרק ראשון : רבינא בר רב הונא . 3 ראה : הלוי , שם , עמ' ; 67 היימאן , שם ; אלבק , שם . בעקבותיהם הלכו רבים אחרים : יעבץ , תולדות ישראל , ח , עמ' ; 149-146 מרגליות , אנציקלופדיה , עמ' ; 789 , 654 קלמין , , Redaction עמ' , 24-23 ועוד . ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן