ב. מי 'מלך' במתא מחסיא אחר פטירת רב אשי?

מאחר שאמימר נפטר כבר בחיי רב אשי , מתמקדת שאלה זו בשני האמוראים האחרים , מרימר ורב יימר : מי משניהם ירש את מקומו של רב אשי בראש ישיבת מתא מחסיא ? זמן פטירתו של מרימר הוא בעייתי . אין לכך זכר במקורות התלמודיים , ואף לא בשני 31 ראה לעיל , ליד הע' 32 . 14 לסקירת המונח 'איקלע רב פלוני' וממצאיו , ראה להלן פרק חמישי , ליד הע' 33 ואילך . 33 נציין כאן כי לשיטתנו , רבינא זה הוא חברו של רב אשי , ולא רבינא , 'האחרון' שמקובל לראותו כ'תלמידו' של מרימר . ראה על כך להלן פרק חמישי . 34 זאת בנוסף לראיה שהביא הלוי מסוגיית ביצה כט רע"א ( לעיל בפנים , ליד הע' 35 . ( 20 ראה גם איגרת רש"ג , עמי . 94-93 , 91-90 ראה עוד . צורי , רב אשי , עמ' 25-23 ( עם כמה אי דיוקים ;( ב"צ אשל , ישובי היהודים בבבל , עמ' , 149 שרשם מקורות המזכירים את רב אשי ובני מתא מחסיא . יצויין שרוב הנוסחאות גורסות כאן : 'כי הא דמר בר רב אשי' ( ראה : דק"ס על אתר ; אפשטיין , מבואות לספרות האמוראים , עמ' , 197 וכך דעתו . ( ברם , דעתנו נוטה לגירסת הדפוס , המאוששת מגירסת רב שרירא ומן הנסיבות שתוארו לעיל . 36 כך עלה מממצאינו בפרק חמישי , אחר ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן