א. סורא לעומת מתא מחסיא

זיהויו של מרימר עם רב יימר נבע בחלקו מן התפיסה , ש'סורא' ו'מתא מחסיא' הן למעשה מקום אחד עם שני שמות . כבר הקדיש הלוי" דיון ארוך לפסילתה של זהות זו , ונציין לקבילות יותר שבראיותיו : ( 1 ) ביצה כט רע"א : 'היכי עביד ? כי הא דבסורא אמרי ... בנרש אמרי ... בפומבדיתא אמרי ... בנהר פקוד ובמתא מחסיא אמרי . ' ... התלמוד עצמו מבחין אפוא בין שני המקומות , תוך ציון חילופי המנהגים שביניהם . 15 כדברי היימאן , תולדות , עמ' . 910 , 757 דברים משכנעים נוספים לביסוס ההבחנה בין רב יימר ומרימר הביא בר , ראשות הגולה , עמ' 16 . 200-198 שבת קמה ע"ב ( צוטט ונידון להל ן בפנים , ליד הע' 17 . ( 99 פסחים ק ע"א . הנוסח בכי"מ הוא : 'מרימר ואיתימא מר זוטרא ואיתימא רב יימר בר . 'שלמיה החלק הראשון , 'ואיתימא מר , 'זוטרא הוא ודאי שיבוש , שהרי לא ייתכן שמר זוטרא יאמר למר זוטרא . מן החלק השני ואיתימא' ) רב יימר בר , ( 'שלמיה שלפיו אין זה 'רב יימר' דנן , הסיק בר ( ראשות הגולה , עמ' , 199 הע' , ( 59 שהראיה ממקור זה להבחנה בין רב יימר ומרימר — אינה מכרעת . וראה מסקנתו של מ' מרגליות ( להלן הע' ( 135 ממקור זה , ומש"כ שם על כך ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן