פרק רביעי מרימר — האומנם האריך ימים אחר רב אשי?

שלושה אמוראים בעלי שמות דומים פעלו בבבל בדור השישי ו אמימר , מרימר ורב יימר . צ' גרץ סבור היה , שהללו אמורא אחד הם אשר שמו נשתבש לסירוגין במקורות , אך כבר נדחתה דעתו . ברם , אף על פי שמוסכם כיום במחקר ששלושה אמוראים שונים הם , נותרו עדיין שתי שאלות הדורשות ליבון : ( א ) שאלת מיקומו הכרונולוגי של מרימר בשלהי תקופת התלמוד : האם האריך מרימר ימימ אחר רב אשי ? המחקר השיב על שאלה זו בחיוב , ללא שום ספקות , ולכן מיקם אותו מבחינה כרונולוגית כאמורא מן הדור השישי , אשר המשיך לפעול גם בדור השביעי . לבעיה זו נקדיש את עיקר הדיון בפרק הנוכחי , ובמהלכו ניזקק לשאלה נוספת , שהיא חלק בלתי נפרד ממנו : ( ב ) מה הניא את החוקרים לקבל הנחה זו — עדויות ברורות , או אילוצים הנובעים משיטתם , באשר לזיהויו של 'רבינא' בתקופה זו ? שאלה זו , השנייה , היא העילה העיקרית לעיסוקנו המורחב בבעיית מועד פטירתו של מרימר . במהלך הדיון נראה , כי המועד שייחס המחקר לפטירתו , נוח היה לו כעוגן תמיכה ובהגנה מפני אבני הנגף שעמדו בדרכו , בשיטתו הכללית בשאלת . 'רבינא' בסיכומו של הפרק נשוב להבהיר הדברים . נפתח בביסוס ההבחנה בין אמוראים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן