נספח ד (להערה 60) על היחס הכרונולוגי בין רב אשי ורב ירמיה מדיפתי

שמו של רב ירמיה מדיפתי בסוגיות הבבלי הוקדם , לעתים , לשמו של רב אשי , כבסוגיות הבאות : ( 1 ) נידה כ ע"א : 'אמר ר"י מדיפתי ... מתקיף לה רב אשי ... אלא אמר רב אשי ( 2 ) ;' ... שם נז סע"ב-נח רע"א : 'אמר ר"י מדפתי ... רב אשי אמר . ' ... ראה עוד ! ב"ק עג ע"א ( במקבילה בסנהדרין כז ע"א : 'מר בר רב , 'אשי אך ראה מש"כ אודותיו תיזה , עמ' , 209 הע' ;( 31 ע"ז מ ע"א ( ראה פרק שני , הע' 96 ועל ידה , ( ונראה שכך הוא גם בשבת קמו ע"ב ( : 'בדפ 'רב יימר , 'מדיפתי והיימאן הקדיש לו ערך , על סמך מקור זה [ תולדות , עמ' , [ 757 אך לאלבק אין ערך כזה [ מבוא לתלמודים . ([ כך הוא סדר הדברים במהלך התפתחות הסוגיה , אך כשעמדו שתי הדעות לרשותו של המנסח התלמודי , הוא ניסחם באופן ששמו של רב אשי הוקדם : 'רב אשי מתני ... ור"י מדיפתי מתני ... ( שבת עד ע"א ; יומא סג ע"א ;( 'רב אשי שרי , ור"י מדיפתי אסיר' ( שבת יח ע"ב , בשני הלשונות . ( ואולי הנימוק לתופעה זו הוא , שהקדימו את שמו של בן הישיבה המרכזית ( רב אשי , מתא מחסיא ) לשמו של בן ישיבה אחרת או מקום אחר ( דיפתי . ראה : א' ווייס , לעיל הע' , 44 ובמש"כ שם . ( ואף הסדר של ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן