נספח ג (להערה 43) 'רבא (השני) המאוחר'

על 'רבא , 'המאוחר מהדור השביעי או הסבורא , ראה : ח' אלבק , 'רבא , 'השני אמת ליעקב — ספר יובל ליעקב פריימאנן , ברלין , תרצ"ז , עמ' 7- 1 ( דבריו תומצתו בספרו : מבוא לתלמודים , ערך רבא השני , עמ' ;( 448-447 ש"י פרידמן , האשה רבה , עמ' , 435-434 ולמצוין שם בהערות . מאז יש להוסיף : י"ש שפיגל , "' אמר רבא : הלכתא" — פסקי הלכה , 'מאוחרים עיונים בספרות חז"ל ( לכבוד רע"צ מלמד , ( עמ' 214-206 ( יסוד המאמר בעבודת הדוקטור שלו , הנזכרת להלן ;( מ' וייס , "' אמר , "רבא "מתניתין מאי" , "קשיתיה איריא , '" תרביץ , נא ( תשמ"ב , ( עמ' , 565 ושם הע' . 50 וכבר ניסה שפיגל , הוספות מאוחרות , עמ' , 242-231 להתפלמס עם ראיותיו של אלבק . אף ד' הלבני התפלמס עם אלבק , וניסה למצוא נימוקים אחרים לאיחורו של רבא בסוגיה התלמודית , ביניהם — כתוצאה מהעברות . ראה : מקורות ומסורות : שבת , עמ' א הע' , 4 עמ' י הע' ; 4 עירובין-פסחים , עמ' רלא , שיח ; ב"ק , עמ' קיא , הע' . 10 כנגד איחורו של רבא , ראה גם : י' פאור הלוי , 'הסוגיה , 'הכפולה אסופות , ג ( תשמ"ט , ( עמ' תעא-תעג ; והשווה גם עם : ב' קוסובסקי , 'אמר רבא מתניתין , 'קשיתי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן