נספח ב (להערה 17) תאריך ירידת רב לבבל: גירסת סדר תנאים ואמוראים במחזור ויטרי

במחזור ויטרי , עמ' , 382 נרשם שתאריך ירידתו של רב לבבל הוא תק"ו למניין השטרות 195 ) . ( 'לס ראינו צורך להתייחס לתאריך זה , משום שיש לו זיקה לחישוב התאריכים הפנימי שייעשה להלן ( בפנים ) במחזור ויטרי . נראה , שבמחזור נפל כאן שיבוש . ( א ) בסדר תנאים ואמוראים אי אפשר להחליפו בתאריך אחר , שכן אינו מופיע באותיות אלא במלים ! 'בשנת חמש מאות ושלושים שנה 219 = ) ' ... . ( 'לס כך הוא בכל הנוסחאות , למעט מחזור ויטרי שלנו , וכ"י פריז , 837 הדומה לו מאוד ( ראה על דמיון זה במבואו של כהנא , עמ' , xxv-xxvi ששניהם גורסים : תק"ו ; ( ב ) התאריך תק"ל מופיע באיגרת רב שרירא גאון , עמ' , 78 בכל הגירסאות של נוסח ספרד וצרפת גם יחד ; ( ג ) ספר כריתות לר"ש מקיינון , מהדורת סופר , עמ' קסו-קסז ( ושם בהערות ג-ד . ( לכרונולוגיה בספר זה יש זיקה לסדר תנאים ואמוראים ( ראה : שפרבר , כרונולוגיה , טבלה ב , עמ' , ( 85 ולפיכך ניתן לראות כה אישוש לגירסת התאריך של סתו"א ; ( ד ) ספר הקבלה לראב"ד , מהד' כהן , עמ' , 24 בכל גירסאותיו . אכן , לא בכדי מקובל תאריך זה במחקר . למרות זאת היו כאלה שפקפקו בתאריך זה ( ראה : אלבק , מבוא לת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן