נספח א (להערה 14) ר' שילא — ר' אבא

בניגוד לרושם העולה מדברי רבינוביץ שם , הנוסח 'ר' אבא' מצוי בכל נוסחאות סדר תנאים ואמוראים ( עמ' , ( 4 ולא במחוור ויטרי בלבד ו 'ומצא את ר' אבא' ( ש' 3 בציטוטנו דלעיל ;( 'ונפטר ר' אבא' ( ש' . ( 5 ובנוסחאות נויבאור 1 ונויבאור 11 הגירסה היא : , 'רבא' והיינו הך ! רבינוביץ סמך על המתואר באיגרת רש"ג , עמ' , 78 שם נכתב . 'וביומי דרבי נחית רב לבבל ... והוה הכא ר' שילא ( כ"ה בכל גירסאות נ"ס ונ"צ ) רישא דרבנן והוה מקרי ... ריש סידרא ... וכד נח נפשיה דר' שילא , הוו רב ושמואל . ' ... וכן נזכר ר' שילא עם שמואל שם , עמ' 60 ( על הספק בדבר קיומה של 'סידרא' בבבל , ראה 1 מ' כר , 'עיונים באיגרת , 'ג"רש בר אילן , ד-ה [ תשכ"ז , [ עמ' , 183- 182 הע' . ( 11 הלוי , לעומת זאת , קיים גירסת סדר תו"א ( דורות הראשונים , ח"ב , עמ' . 228-227 , 225 ראה גם : היימאן , תולדות , עמ' 13 טור ב . ( על ר' אבא ור' שילא , ראה עוד . ש' אלבק , משפחות סופרים , וורשא , תרס"ג , עמ' . 50-49 ונראה לנו שניתן לקיים שתי מסורות אלו , זו בצד זו , כפי שכתב היימאן , תולדות , עמ' 13 טור א : ' וידוע שבזמנו ( של ר' אבא . א"כ ) היה הריש בנהרדעא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן