8. היחס הכרונולוגי בין רבינא לרב אחא מדיפתי

רב אחא מדיפתי היה בן גילו וחברו של מר בר רב אשי , ותלמידו המובהק של רבינא , אליו הוא פנה בעשרות רבות של שאלות וקושיות . בניגוד לתיעוד הרב של משא ומתן בין רב אחא מדיפתי ורבינא , איננו מוצאים את מר בר רב אשי במשא ומתן הלכתי עם אביו , רבו ( ואף לא עם אחרים ) במסגרת הלימוד בישיבה . דרך כלל , אין אנו מוצאים בתלמוד תיעוד למשא ומתן מסוג זה , בין רב ותלמידו , אלא אם כן היה התלמיד מבוגר דיו ובעל בעמיו , וככל הנראה — למעלה מגיל הוראה . מאחר שמר בר רב אשי נפטר ארבעים ואחת שנה אחר מות אביו , משמע שהיה צעיר , באופן יחסי , בחיי אביו , וניתן להבין את הימנעות התלמוד מתיעוד שאלותיו לאביו . לוא נפטר רבינא לפני חברו רב אשי , קשה להניח שהיה לנו תיעוד כה רב של משאו ומתנו עם רב אחא מדיפתי — בן גילו של מר בר רב אשי . ניתן לשער אפוא , שהתיעוד הרב של שאלות רב אחא מדיפתי לרבינא , מקורו מתקופה מאוחרת יותר , אחר פטירת רב אשי . יתירה מזו , משא ומתן כה רב בין רבינא ורב אחא מדיפתי — שרובו בלימוד סוגיות ! — מחייב להניח שרבינא יושב היה באותה עת בישיבה לעצמו , דבר שקשה להניח את קיומו בשעה שרב אשי היה עדיין בין החיים . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן