7. היחס הכרונולוגי בין רבינא לרפרם (השני)

בתלמוד מסופר , שרבינא נעדר מן ה'פירקא' שבה נכח ראש הגולה , ורפרם חפץ היה לפייס את ראש הגולה על כך , ושאלו לפשר היעדרותו ( יומא עח ע"א . ( מן היחס שבין האמוראים המעורבים במקרים דומים בתלמוד , הסקנו שרבינא היה קשיש מרפרם . מניתוח הדברים אף העלינו כי מדובר שם ברפרם השני , שנפטר בשנת 443 . 'לס רבינא ה'אחרוך , לעומת זאת , היה אמור להיות צעיר מרפרם בשנים רבות , שהרי נפטר בשנת 500 ' . 'לס עלינו להניח אפוא שמדובר שם ברבינא חברו של רב אשי . הסיפור מופיע שם אחר דעת רב אשי באותו עניין , ושניהם , רפרם ורבינא , מתייחסים לדעתו . לפיכך מסתבר , שכל האירוע התרחש לאחר פטירתו של רב אשי , ומשמע שרבינא , חברו , האריך ימים אחריו . ( רחב"א . א"כ ) היה גדול הדור , ובאו אליו לשאול הדין ( תולדות , עמ' . ( 440 דבריו מאוששים את השערתנו דלהלן , שרב אשי כבר לא היה בין החיים באותה עת ( וראה גם לעיל הע' 88 . ( 78 ראה לעיל הע' 78 ועל ידה . 89 סוגיה זו צוטטה בפרק ראשון ליד הע' 25 ואילך , ונידונה במפורט שם ליד הע' 76 ואילך . 90 כך מסתבר גם מן העובדה , שבמקום אחר רבינא 'סבר לאכשורי' ורפרם תיקן אותו ( גיטין יא ע"א , ( וכא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן