6. היחס הכרונולוגי בין רבינא ורב יימר

היחס הכרונולוגי שבין רבינא לרב יימר כבר נבע מדיוננו בסוגיית חולין נא ע"א , בסעיף הקודם . כאן נבוא לאושש את טענתנו בדבר היחס הכרונולוגי ביניהם < . יבמות קטו ע"ב-קטז ע"א . ההוא גברא דאפקיד שומשמי גבי חבריה . א"ל : הב לי שומשמי . אמר ליה ( השומר : ( שקלתינהו ( כבר לקחת אותם ... ( סבר רב חסדא למימר ... אמר ליה רבא " : מי דמי ... א"ל מר קשישא בר רב חסדא לרב אשי : ומי חיישינן שמא פינן ? והתנן ... א"ל רבינא לרב אשי : ולא חיישינן שמא פינן ? אימא סיפא ... אלא : דכולי עלמא חיישינן ... והכא בהא קמיפלגי : מר סבר ... ואידך ... מאי הוה עלייהו דשומשמי ? רב יימר אמר : לא חיישינן , רבינא אמר : חיישינן ... והלכתא : חיישינן . 81 והשווה עם דעת אלבק , מבוא לתלמודים , עמ' , 434 שכתב על סוגיה זו : 'ורבינא ( האחרון ) הקשה עליו' ( המוסגר במקור . ( מכל מקום , אף אלבק הבין שאירוע וה קרה לאחר מות רב אשי . וראה גם דברי זייני , להלן הע' 82 . 84 המתקן את החכם ש'סבר' היה , בדרך כלל , צעיר ממנו , בן הדור הבא אחריו , וביתר המקרים — עמיתו ( ראה להלן הע' 87 ועל ירה . ( לפיכך ניתן היה , עקרונית , לקבל שהמתקן בסוגייתנו היה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן