5. רבינא מעורב ב'עובדא' אחר מות רב אשי

חולין נא ע"א : ההיא אימרתא ( כבשה ) דהוה בי רב חביבא , דהוו שדרן כרעיה בתרייתא ( נגררות רגליה אחריה . ( רב חנא אמר רב יהודה אמר שמואל ... יתיב רב חנא וקא קשיא ליה = ) ... על המימרה שהוא עצמו ציטט בשם שמואל . ( האם מתייחס רב חנא למימרה הספרותית של עצמו ? ראה בדק"ס שיש גירסאות שלפיהן אין גורסים את שמו , אלא רב יהודה בשם שמואל בלבד , וכן הוא בשבת ד סע"ב . ואולי לגירסה זו נטה אלבק , מבוא לתלמודים , עמ' . 287 ולדברים האמורים כאן השלכה לשאלת זמן הניסוח הספרותי של מימרות האמוראים . ראה לאמור בפרק ראשון הע' , 73 ובפרק שני הע' . 19 ולסיום , ייתכן הדבר שגם אל אופן המסירה 'אמר לי / לן' יש להתייחס באופן רומה . 65 וי"ו זו היא לשם ההנגדה , ומצויה במספר כי"י וראשונים ( ראה דק"ס השלם על אתר . ( ולמדנו מכאן שרב סמא , בנו של רב אשי , נפטר בחיי אביו ( כדעת רש"י שם . ( 66 ראה היימאן ( תולדות , עמ' , ( 1093 שמחמת קושי זה נאלץ להסיק : 'ובעצם ימי עלומיו נתמנה = ) רבינא האחרון ) לדיין במתא מחסיא , כפי שנראה מכתובות סט ע"א ... וזה אי אפשר להיות רבינא הראשון = ) חברו של רב אשי ) שנפטר קודם רב אשי' ( עוד על שיטת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן