4. רבינא מטפל בירושת רב אשי

כתובות סט ע"א : אמר אמימר : בת — יורשת הויא . א"ל רב אשי לאמימר ... א"ל ... רב אשי אמר : בת — בעלת חוב הויא . ואף אמימר הדר ביה ... והשתא דאמרת בעלת חוב הויא , דאבא או דאחי ( של האחים ?( למאי נפקא מינה ? למיגבא לבינונית שלא בשבועה , וזיבורית — בשבועה . מאי ? תא שמע : דרבינא אגביה ( עישור נכסים ) לברתיה דרנ אשי : ממר בריה דרב אשי — ( קרקע ) בינונית , ושלא בשבועה , ומכריה דרב סמא בריה דרב אשי — זיבורית בשבועה . חלוקת ירושתו של רב אשי נתבצעה אחר פטירתו 427 ) , ( 'לס ומסתבר שאירעה במועד סמוך לה , ורבינא שימש בה בתפקיד של דיין . רבינא האחרון , בר רב הונא , היה אמור להיות עדיין עול ימים בזמן ההוא ( נפטר : 500 , ( 'לס ואולי אף טרם נולד , ולכן נראה שיש לשלול את האפשרות שהוא זה ששימש כאן כדיין . לפיכך יש לקבל בפשטות , שדיין זה הוא רבינא חברו של רב אשי , מי שכבר היה אז מבוגר ובעל בעמיו ( כפי שעולה גם מסוגיית חולין שתידון להלן . ( מכאן מסתבר שוב , שרבינא האריך ימים אחרי רב אשי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן