3. רבינא מעיד על ימי לימודו בעבר אצל רב אשי

עדותו של רבינא , המספר על ימי לימודו אצל רב אשי , אף היא מחוקת את הטענה שהאריך ימים אחריו : ב"ב קנז ע"ב ... : אם תמצא לומר : משתעבד — לוה ( מאחד ) ולוה ( אח"כ מאחר , ( וחזר וקנה ( נכסים , ומכרן , ובאו הנושים לטרוף ) — מהו ? לקמא משתעבד או לבתרא משתעבד ? אמר רב נחמן : הא מילתא איבעיא לן , שלחו מתם : ראשון קנה . רב הונא אמר : יחלוקו . וכן תני רבה בר אבוה : יחלוקו . אמר רבינא : מהדורא קמא דרב אשי , אמר לן : ראשון קנה . מהדורא בתרא דרב אשי , אמר לן : יחלוקו . רבינא מתייחס כאן לשני מחזורי לימוד אצל רב אשי , ומלשונו 'אמר לן' — פעמיים , נראה הלוי והיימאן , המוסכמת על החוקרים , שזיהו אותו עם רבינא תלמיד רבא . ולהפרכת מוסכמה זו , הקדשנו את הדיון בפרק שני . 59 ראה פרק רביעי , הע' . 155 מר זוטרא נפטר לפני רב אשי ( ראה פרק חמישי , הע' . ( 94 תיעוד לפטירת אמימר לפני רב אשי נמצא בתלמוד עצמו , ב"מ סח ע"א ( צוטט בפרק רביעי , הע' . ( 5 60 כגון אלו הרשומים בפרק שני , הע' 80-78 ועל ידן . על רשימת בני הדור השישי , ששמם הוקדם בסוגיה לשמו של רב אשי , ניתן להוסיף את רב ירמיה מדיפתי . ראה להל ן בנספח ד להערה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן