2. רבינא נזכר בקביעות אחר רב אשי

סדר הופעת רב אשי ורבינא בסוגיות הבבלי , שלפיו רב אשי מקדימו בקביעות , אף הוא מאושש את טענתנו : 'רב אשי אמר ... רבינא אמר ;' ... 'רב אשי סבר לה כר"ל , רבינא סבר אחד קשיש מעמיתו , כגון : רב נחמן האריך ימים אחר רב הונא , שאותו כינה 'חבריך , ב 23 שנה ; רבה בר רב הונא , אחר רבו וחברו רב חסדא 14 — שנה ו רב חסדא , אחר רב התא 12 — שנה ; אביי אחר רב יוסף , רבו וחברו ( היימאן , תולדות , עמ' 14 — ( 77 שנה ; ר' אלעזר , אחר ר' יוחנן , רבו וחברו — שנה אחת ( איגרת ר"ש גאון , עמ' , ( 84 ועוד . כך הוא גם ביחסי צמדים של אמוראים ידועים , הנחשבים לבני פלוגתא , כשהאחרון שביניהם נוהג במידה מסוימת של כפיפות לראשון , ואכן ידוע שנפטר אחריו , כגון ( רב ( נפטר : ( 247 ושמואל ( | 254 ) אביי ( 338 ) ורבא , ( 352 ) מר זוטרא , 417 ) או : ( 414 ורב אשי 427 ) או : . ( 424 על תאריכים אלו ואחרים ראה פרק שני , אחר הע' 36 ואילך . עוד על טיב ההיררכיה שבין אמוראים אלו , ראה : קלמין , , interaction עמ' . 387-385 אמנם , מצאנו גם חריגים : ריש לקיש , תלמידו וחברו של רבי יוחנן , נפטר שנה לפניו ( סדר תו"א , עמ' . 4 וראה גם : ב"מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן