ב. פירושו של רבנו חננאל

המקור הנוסף לטענה שפטירת רבינא קדמה לפטירת רב אשי , נסמך , כאמור , על פירושו של רבנו חננאל לסוגיית מו"ק כה ע"א ע"ב . נפתח בציטוט עיקרי הדברים בסוגיה ובניתוחה הספרותי והכרונולוגי , ולאחר מכן נציג את פירושו , ונדון בו ובפירושים חלופיים שהוצעו לדברים . כי נח נמשיה דרב ספרא לא קרעו רבנן עליה ... כי נח נפשיה דרב הונא סבור לאותובי ספר תורה אפורייה ... פתח עליה ר' אבא ... כי נח נפשיה דרב חסדא סבור לאותובי ספר תורה אפורייה 5 ... כי נח נפשיה דרכה בר הונא ורב המנונא אסקינהו להתם ... פתח עליה ההוא ינוקא : גזע ישישים ... כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא : 28 בכ"י רומי ב , ובעין יעקב דפוס א ( סלוניקי : ( 'דר' ; 'אבינא בכי"מ ב ובכ"י קולומביה : 893 ' . 'דראבינא שינויי נוסח אלו עולים בקנה אחד עם המסורות הידועות לנו אודות שם זה . נזכיר דברי רב שרירא גאון באיגרתו השנית ( מהדורת לוין , עמ' : ( 127 'רבינא — אבינא שמו . אשי ואבינא סוף . 'הוראה והרשב"ם לב"ב עד ע"א , ד"ה כל אבא , פירש : 'רבינא — כמו רב . 'אכינא וכן מוצא התלמוד עצמו מדרש המקשר בין שתי התיבות : 'רב אשי ורבינא סוף הוראה , וסימנך ו עד אבוא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן