מניין למחזור ויטרי תאריך פטירתו של רבינא?

לשתי שאלות נידרש בדיון דלהלן . האחת , לוא היתה פטירת רבינא חסרה מסדר תנאים ואמוראים המקורי , מה ראה בעל מחזור ויטרי להוסיף אותה בנוסחו ? והשנייה , מניין לקח את התאריך הספציפי של פטירתו ? ניתן לשער , שהתשובות נעוצות בשילוב של שני נתונים הרשומים בשני מקומות בנוסח המחזור . נפתח באמור שם , עמ' : 482 1 בשנת ( תק"ו ) [ תק"ל ] שנים , בימי ובינו הקדוש , ירד רב לבבל , והורה איסור והיתר בנהרדעא , ומצא את ר' אבא מנהיג שררות בבבל . 7 ראה גם האמור לעיל הע' . 5 8 ראה דברי ק' כהנא , במבואו הגרמני למהדורתו לסתו"א , עמ' . XXVIII-XXIX כהנא כותב שחלק מן הטקסט שבמהדורה זו , כפי שהיא מונחת לפנינו , היה נפוץ כבר בשנת 1044 . 'לס מחזור ויטרי עצמו נכתב באמצע המאה השתים עשרה , ע"י ר' שמחה , נכדו של ר' שמחה , תלמידו של רש"י . ראה . י' תא שמע , 'על כמה ענייני מחזור , 'ויטרי עלי ספר , יא ( תשמ"ד , ( עמ' . 87 עוד נציין , באשר לזמנו של מחזור ויטרי , כי רב שמואל בן חפני , שנפטר בשנת , 1013 'וודאי ידע את סדר תנאים , 'ואמוראים והוא היה גם 'הראשון שמביא במפורש מחיבור הכללים , אמנם בלי הזכרת שם ספר' ( ר"ש אברמסון , לתולד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן