פרק שלישי האומנם נפטר רבינא בחיי רב אשי חברו?

לתאריך פטירתו של רבינא , חברו של רב אשי , השלכה רבת משמעות על הכרונולוגיה של אמוראי תקופתו ועל זיהוים , כפי שמומחש כמעט בכל אחד מפרקי חיבורנו זה . הדעה הנפוצה והמקובלת , הן בפרשנות ובכרונולוגיה המסורתית ' הן במחקר , היא שרבינא נפטר לפני רב אשי . דעה זו מבוססת על שני מקורות 1 האחד — סדר תנאים ואמוראים , לפי נוסח מחזור ויטרי , שלפיו נפטר רבינא בשנת 422 , 'לס היינו חמש שנים לפני פטירתו של רב אשי < והשני — פירוש רבנו חננאל לסוגיית הבבלי , מו"ק כה ע"ב . שני מקורות אלו עולים בקנה אחד , ומחזקים את הרושם שפטירת רבינא לפני רב אשי מבוססת על מסורת קדומה . לכאורה , רשאים אנו לפטור עצמנו מלהיזקק לבחינתו מחדש של זמן פטירתו של רבינא , כיון שכל אחד משני המקורות הללו הוא כמעט יחידאי במסגרתו שלו , וכנגדם עומדים פירושים או מקורות סותרים , כפי שיוצג להלן . ברם , אין זו עילה מוצדקת לפטור עצמנו מלדון בבעיה מחדש . ראשית , הרי אף החוקרים עצמם היו ערים לנקודת תורפה זו של שני המקורות , ואף על פי כן הם לא נמנעו , פה אחד > י . ( מלסמוך עליהם והתייחסו אליהם כאל מסורת קדומה י שנית , מחזור ויטרי נקט במפורש תאריך מד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן