נספח ד (להערה 158) 'חד מינייהו כתרי מינן'

לכאורה אפשר היה להסתייע בעובדה , שרבינא נטה לדעת ריש לקיש , ולא לדעת רב , כדי לקדם פתרון בעיה אחרת שהעסיקה את המחקר . כשישבו רב סמא ורכינא לפני רב אשי ( מנחות מב ע"א , ( נפגע איכסיף' ) ( ' רב סמא מן העובדה שלא ידע אודות המידע ההלכתי שהביא לידיעתו רבינא . רב אשי ניחם אותו במלים : 'לא תתקיף ( אל תרגז !( חד מינייהו כתרי מינן' = ) אחד מהם הוא כשניים מאתנו . ( ופירש רש"י : 'חד מינייהו — מבני ארץ ישראל . ורבינא מא"י . 'הוה ובמיוחס לרבנו גרשום : ' כתרי מינן — דאוירא דא"י 01 . 'מחכים ישעיה הראשון ( סם חיים , הלכות ציצית , דף טו ע"א ) כתב י ' חד מכני פומבדיתא עדיף מתרי מינן דמתא מחסיא , ורבינא היה . 'מפומבדיתא ברם , לכך אין יסוד , לאור האמור בדיוננו כאן , וצדק אפוא ר"ש אלבק כשהעיר : 'ולא מצאתי לו חבר בזה' ( סוף ההוראה , עמ' נח . ( ועל פירוש רש"י העיר ר"ש אלבק : 'ואין זה מתאשר משום מקום אחר' ( שם . ( ח' אלבק , שהביא דברי אביו לפרסום , הוסיף שם : 'פירושו נוסד על המקבילה בכתובות . 'עה בסוגיה שם נאמר : 'אמר אביי : וחד מינייהו עדיף כתרי מינן . אמר רבא : וחד מינן כי סליק להתם ( לא"י , ( עדיף כתרי מינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן