נספח ג (להערה 39) רב כהנא, ראש ישיבת פומבדיתא — רבו של רב אשי?

על חכם בשם 'רב כהנא' נאמר באיגרת ר"ש גאון , שהחל למלוך בפומבדיתא אחר מות רפרם הראשון , בשנת 395 לס' ( ראה נספח ג לפרק ראשון , הע' 1 ולידה , ( ונפטר בין השנים 414-411 . 'לס בסדר תנאים ואמוראים , תאריך פטירתו הוא , 411 למעט שתי גירסאות בודדות ( בשני נוסחים הידועים בדמיונם לאורך הרשימה : ( כ"י פריז 837 גורס : תרק"כ 409 = ) , ( 'לס וגירסת מחזור ויטרי ( מהדורת הורוביץ : ( ברק"ת 391 = ) לספ"י , ( וכנראה חד הן , ונתחלפה הכ' לב' ונשתבש התאריך . יצוין שבאיגרת רש"ג , בשני נוסחיה , מוסכם שתאריך פטירתו הוא תשכ"ה למניין השטרות 414 = ) . ( 'לס משמע , שרב כהנא נפטר לכל היותר 16 שנה לפני מות רב אשי . והואיל ורב אשי מלך 52 שנה , משנת 375 ( ראה פרק חמישי , ליד הע' 115 ואילך , ( יהא עלינו לקבל שרב אשי למר אצל רב כהנא זמן רב לפני שהאחרון החל למלוך בפומבדיתא . זאת ועור , מאחר שרב אשי למד אצל רב כהנא בקביעות ( רגיל לומר : 'כי הוינן בי רב כהנא . ' ... ראה פרק חמישי , הע' 38-37 ועל ידן , ( תהא התוצאה מנתונים אלו , שלימוד זה נתבצע בעת שרב אשי עצמו כבר שימש כראש ישיבת מתא מחסיא , וזו הנחה קשה . כמו כן , קשה לקב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן