טבלה מסכמת

השיטה המקובלת במחקר ההצעה החלופית 352 מות רבא 370 ( לערך ) מות רבינא , תלמיד רכא מות רבינא , תלמיד רבא 424 / 7 422 מות רב אשי כלל גדול למדנו מדברי רש"י לשבועות יז ע"א , שכתב : בעא מיניה אביי מרבה — בר נחמני . שהיה רבו . וכל היכא דאיכא '' בעא מיניה [ אביי — " [ רכה הוא ולא רבא . עירנותו המובהקת של רש"י ברזי היחסים ההיררכיים בין האמוראים בבבלי , הביאה אותו להסיק , כי לא ייתכן שאביי — הנראה בתלמוד קשיש מעמיתו רכא — יפנה אליו בבעיה הלכתית , ועל סמך זאת קבע את הגירסה בסוגייתנו ( לאחרים שציינו לכלל זה , ראה למצוין בפרק שני , סוף הע' . ( 73 ואמנם , בדומה לכך מצאנו בנוגע לעמיתים ידועים אחרים , שלוש פעמים : 'בעא מיניה שמואל ( נפטר : 254 ( 'לס מרב ( נפטר : ' ( 247 ( ברכות נג ע"ב ; כתובות כב ע"א ; ב"מ טו ע"ב , ( ורב משיב כבעל סמכות , ושמואל נראה כמקבל דעתו . לעומת זאת , לא מצאנו היפוך הדברים . אכן , מסתבר שביסוד מערכת היחסים בין חכמים היה הגיל הגורם הדומיננטי , אף יותר מהחכמה , המעמד או התפקיד ( ראה מאמרנו , פרק חמישי , הע' . ( 139 על הפיסקה 'לא הוה בהו חד דהוה מופלג מחבריה לברוכי להר ( ברכות מה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן