ז. פעילותו הכלכלית של רבינא

את רבינא , חברו של רב אשי , מוצאים אנו מעורב בפעילות מסחרית , כלכלית וחקלאית ענפה , כבדוגמאות דלהלן ( 1 ) 'רבינא הוה ליה ( בחלקת הקרקע שברשותו ) ההוא תילא דבי כנישתא ( תל חורבות של בית כנסת . ( אתא לקמיה דרב אשי , א"ל : מהו למיזרעא ' ... ? ( מגילה כו ע"ב ) ( 2 ) 'ההוא גדיא דהוה ליה לרבינא ... דגר ( קפץ ) נפל מאיגרא לארעא ( ונפגע , והיה חשש שנטרף . ( אתא לקמיה דרב אשי ' ... ( חולין נא ע"א ) ( 3 ) 'רבינא הוה בידיה חמרא ( יין ) דרבינא זוטי ... הוה קא מסיק ליה ( מעלהו , למרות הסכנה ) לסיכרא ( שם מקום . ( אתא לקמיה דרב אשי ... ( כתובות ק ע"ב ) ( 4 ) 'רבינא הוה יהיב זוזי לבני ( היישוב ) אקרא דשנוותא , ושפכי ליה טפי טפיתא 122 ( יותר טפופות , כיוון שהקדים התשלום . ( אתא לקמיה דרב אשי ... ( והתיר מחשש ריבית . ' ( ( ב"מ עג ע"ב ) ( 5 ) 'ואמר רבא : פרקמטיא כל שהוא אסור ( בחול המועד . ( אמר ר' יוסי בר אבין : ובדבר האבד ( שההפסד ללא תקנה , אם לא יסחור ) — מותר . רבינא הוה ליה ההוא עיסקא דהוה מורכן ( ראוי להימכר ) בשיתא אלפי . שהייה לזבוני ( השההו למוכרו ) בתר חולא דמועדא , וזבניה בתריסר אלפי . ' 122...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן