ו. מסורות המובאות בשם רבא לפני רב אשי — רבינא לעומת אחרים

מספר ניכר של אמוראים ציטטו בפני רב אשי הלכות ש'אמר רבא' או 'משמיה . 'דרבא למסורות אלו , דרך כלל , לשונות הצעה מיוחדים : ( 1 ) 'אזל רב פלוני , אמרה לשמעתא [ דרבא ] קמיה דרב אשי' — רב גביהה מבי כתיל ורב גמדא . ( 2 ) 'יתיב רב כהנא וקאמר להא שמעתא [ דרבא . [ אמר ליה רב אשי ' ... ( והקשה על רבא ( 3 ) . ( 'אמר ליה רב פלוני לרב אשי : הכי אמרינן משמיה דרבא — ' ... רב מרדכי , ורב הונא מר בריה דרב נחמיה . ( 4 ) ' 'יתיב רב אשי וקא מעיין בה : כהאי גוונא מאי ? א"ל רב מרדכי לרב אשי : הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא ... א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי : והא אמרינן משמיה דרבא ... אמר ליה רב אשי : תתרגם שמעתך ' ... ( ב"מ עז סע"ב . ( 102 ועיין גם בב"מ נד ע"ב , שרבו בו שינויי הגירסאות , וקשה להכריע : 'אמר ליה ( בכי"י : 'להוי ) רב פפי ( בכמה כי"י : פפא ) לרבינא ( כך גם בכ"י רומי א , אך חסר ברוב כי"י : ( הכי אמר רבא ' ... ( בכי"י מינכן ורומי ב : . ( 'רבה' וראה עוד ב"מ סז ע"א : 'אמר רב פפי : עבד רבינא עובדא , ' ... ומתייחס אליו כאל בר סמכא בהלכה ( ראה למצוין בעניין זה , לעיל הע' , ( 97 אך עיין שם בדק"ס ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן