ה. יחסו של רבינא לחכמי הדור החמישי לעומת אלו מהדור השישי

כתלמידו של רבא , טבעי הוא שמשאו ומתנו ומחלוקותיו של רבינא עם בני הדור החמישי ישקפו יחס של בני פלוגתא שווים במעמדם ובסמכותם . ואכן שאלותיו , קושיותיו כלפי בני הדור החמישי , ומחלוקותיו עמהם , מאשרים את הדברים . להלן דוגמה , מדיון שנקשר בעקיפין לדין של בן סורר ומורה , בסנהדרין סט ע"א : יתיב רב ( כצ"ל ) יעקב מנהר פקוד קמיה דרבינא , ויתיב וקאמר משמיה דרב הונא בריה דרב יהושע . שמע מינה מדרבי כרוספדאי אמר רבי שבתי : יולדת לשבעה 76 ראה לעיל הע' 77 . 74 מבוא לתלמודים , עמ' 421 ( שני המוקפים שבציטוט — הם במקור . ( ברם , ראוי לציין שהתלמוד עצמו העיד שרב אשי היה 'רבו' של רבינא ( ראה להלן ליד הע' 78 . ( 145 ראה להלן ליד הע' 79 . 100-98 על כפיפותו לאמימר ראה פרק רביעי , הע' . 170 כפיפותו של רבינא למר זוטרא , באה לידי ביטוי בכך שהקשה על פסיקותיו , ומר זוטרא השיב לו ( ראה פרק שמיני , הע' . ( 38 רבינא אף פנה פעמיים בשאלות למרימר , אם הלכה כמר זוטרא או כרב אשי ( שבת קכט ע"א . צוטט בפרק רביעי , אחר הע' . ( 86 וכן שאל רבינא את רב אשי בעניין פסיקתו של מר זוטרא ( ב"ב קכח ע"ב . ( כמו כן , ציטט רבינא כפני מרי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן