ד. כפיפותו של רבינא גם לעמיתיו של רב אשי

רבים הם הסימנים בתלמוד המעידים על כפיפותו של אמורא אחד לאמורא שני ( ראה נספח בסוף הפרק , ( ובחלקם ניתן לעשות שימוש בדיון דלהלן . על רבינא מסופר , לסירוגין , לעתים : 'יתיב רבינא קמיה , 'דרבא ופעמים אחרות : 'יתיב רבינא קמיה דרב ; 'אשי כשפנה רבינא בשאלות אל המבוגר ממנו , פעמים נאמר : 'א"ל רבינא : 'לרבא הלכתא מאי , ' ? ופעמים אחרות : 'א"ל רבינא לרב אשי : אמר הרי עלי ... מאי 71 ' ? שתי תופעות אלו , ה'ישיבה לפני' חכם ושאלות שהופנו אליו ביזמת השואל , הן מן הסימנים המובהקים ליחסי צעיר ומבוגר בתלמוד . 66 כצ"ל , בלשון מדבר , כהגהה שם בגליון , בכ"י מינכן , ועוד . בדפוס : , 'קבעית' בלשון נוכח . 67 הנחת המחקר , שרבינא חברו של רב אשי היה קשיש ממנו , ובעבר הרחוק שימש כתלמיד רבא , הובילה את אלבק ( מבוא לתלמודים , עמ' ( 441 לשלוש מסקנות כרונולוגיות : ( א ) הוא כותב : 'ואף מסופר שמסר רב אשי את מנימין עבדו לרבינא ולרב אחא בריה דרבא שיטבלוהו ( יבמות מו ע"א . ( בודאי התכוונו במקומות האלה לרבינא האחרון' ( ההדגשה שלנו . א"כ . ( ואף זו דוגמה למה שכינינו ' הנחות הנגררות אחת בעקבות קודמתה' ( פרק ראשון , בדיון ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן