ג. יחסו של רב אשי אל הקשישים ממנו לעומת יחסו לרבינא

היחסים שבין החכם הצעיר לחכם הקשיש ממנו באים לידי ביטוי באופנים שונים בתלמוד ראה להלן , בנספח שבסוף הפרק , ( ונראה שניתן באמצעותם להצביע על זהותו השונה של רבינא , תלמידו של רבא , מזו של רבינא , חברו של רב אשי . העדויות התלמודיות מורות על כך , שרב אשי נהג כתלמיד או ככפוף כלפי החכמים שהיו מבוגרים ממנו . כך הוא , לא רק כלפי בני הדור שקדם לו , הדור החמישי , אלא אפילו כלפי בני דורו שלו , הדור השישי . כך ניתן לראות ביחסו אל אמוראי הדור החמישי , ובראשם רבו המובהק , רב כהנא , וכן עולה מיחסו אל רב פפי ואל רב מרי . לצורך דיוננו , חשובה 53 ראה : סדר תנאים ואמוראים , עמ' ; 5 איגרת רש"ג , עמ' . 90 54 אמנם , יש שסברו שרב אשי הספיק ללמוד בצעירותו אצל רבא ( כגון היימאן , תולדות , עמ' , ( 245-244 אך האמור בתלמוד סותר זאת ( ראה לעיל בפנים , ליד הע' ; 9 ודברי הלוי , לעיל הע' , ( 10 ובהסתמך על כך כתב רש"י בחולין יז ע"ב : ... ' דרב אשי לא ראה את רבא מעולם . ' ... אכן ראה אלבק , שעמר על שינויי הנוסחאות באותם המקורות שמהם עלו לכאורה מגעים בין רב אשי ורבא , וכתב כי 'לא ראה רב אשי את , 'רבא והוסיף : 'ובאמת אין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן