ב. פער השנים שבין פטירת הרב לפטירת תלמידו

רבים הם התלמידים אשר התלמוד מדווח לנו על משאם ומתנם עם רבם , ראש הישיבה , בדומה למשא ומתן של רבינא עם רבו , רבא . השאלה היא ו האם נהג התלמוד לדווח לנו על הדברים בשם רב אדא בר אהבה , אך שם בכי"מ כאצלנו , ואכן נראה שטעות היא , שכן שני האמוראים שנשאו שם זה קדמו לרב אשי ( דורות שני ורביעי , ( ולא יכלו אפוא להעיד על גדולתו . יתירה מזו , פעילויותיו של רב אשי במתא מחסיא , וחידושה כמקום התורה המוביל בדורו , הקנו לו מעמד מיוחד כבר בצעירותו , ואין לתמוה על כך שזכה למלוך לפני גיל ה'הוראה' ( והשווה עם הכישורים שייחס הבבלי , ברכות כח ע"א , לרבי אלעזר בן עזריה למינויו כנשיא הסנהדרין , למרות היותו , לפי המסורת שם , בן שמונה עשרה בלבד . ( כל זה קשה , כמובן , לומר על רבינא , תלמיד רבא , שהרי לרבא היו תלמידים רבים אחרים הראויים להוראה ( כגון רב פפא , ( שפוסלים את האפשרות שמא מן הנימוק של 'בשוויך זכה רבינא להוראה לפני גיל ארבעים . ובכלל נראה שאף רב פפא כרבינא — הורה הוראה כבר כחיי רבו , רבא , ואכן ירש את מקום רבא ( ראה לעיל הע' 24 ולידה . ( מכל מקום , אין בידינו ראיות , שמוסמכים להוראה או ראשי ישיבות נתמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן