א. גילו המבוגר של רבינא בחיי רבא

היחסים שבין רבינא ורבא הם יחסי תלמיד ורבו . רבינא ישב לפניו יתיב' ) רבינא קמיה , ( 'דרבא י פנה אליו בשאלות ל"א' ) רבינא לרבא 1 הלכתא מאי , ( ' ? ואף אמר הלכות בשמו 'אמר רבינא משמיה . ( 'דרבא רבינא אף נמנע מלעשות מעשה במקומו של רבא . מאידך גיסא , קיימות בתלמוד עדויות שרבינא לא היה צעיר בחיי רבא , שכן כבר אז היה פוסק ומורה הוראה — שלא במקומו של רבא — כבמקורות דלהלן ו א . עירובין סג ע"א : רבינא איקלע למחתא ( מקומו של רבא . ( אייתי אושפיזכניה סכינא ( לבדיקה , ( וקא מחוי ( הראה ) ליה . א"ל ( רבינא : ( זיל אמטייה ( הביאנה ) לרבא . 13 ברכות לח ע"א ; ב"ב טז ע"ב . אמנם , המונח 'יתיב קמיה' כשלעצמו אינו ראיה שהיה תלמידו ( ראה פרק חמישי , הע' 10 ועל ידה , ושם בדיון שלאחר מכן . ( כמו כן , אף יתר הסימנים שרשמנו כאן , בפנים , לשימושו כתלמידו , הם כשלעצמם אינם ראיה שרבינא היה תלמידו , אך צירופם והצטברותם של הסימנים מוכיח זאת . 14 ברכות לג ע"ב . ראה עוד : שם כ ע"ב ; שבת קי ע"א ; יבמות קיח ע"ב ; גיטין יז ע"ב ; סנהדרין נה ע"א ; חולין עז ע"א . רוב פניותיו של רבינא לרבא הן קושיות ותיובתות ( ראה האמור בהערה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן