פרק שני רבינא תלמיד רבא — חברו של רב אשי?

אמורא בשם 'רבינא' מצוי בתלמוד הבבלי במשא ומתן הן עם רבא , בן הדור הרביעי , והן עם רב אשי , בן הדור השישי . כלפי שניהם הוא נוהג ככפוף : עם רבא — כתלמיד מבוגר , ועם רב אשי — כתלמיד חבר . השאלה היא , הייתכן כי אותו רבינא הוא ? על אף פער הזמן העולה מנתונים אלו , השיב המחקר בחיוב על שאלה זו . לפי גישה זו , למד רבינא בצעירותו אצל רבא , ולעת קשישותו נצטרף לישיבתו של רב אשי , במתא מחסיא , ונעשה תלמידו וחברו . כה רחבה היא ההסכמה בין החוקרים בשאלה זו , עד שנוצר הרושם כאילו מסורת קדומה היא , שיש להתייחס אליה בבחינת 'אם קבלה היא — . 'נקבל * פרק זה הוא בעיקרו הרחבה של מאמרנו התמציתי : 'לשאלת זיהויו של רבינא , חברו של רב , 'אשי דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות , ירושלים , תשנ"ד , חטיבה ג , כרך ראשון , עמ' . 102-95 1 ראה : הלוי , דורות הראשונים , ח"ב , עמ' ; 545-539 ח"ג , עמ' , 4 ובמקומות נוספים ; היימאן , תולדות , עמ' ; 1089-1088 צורי , רב אשי , עמ' ; 68-67 מרגליות , אנציקלופדיה , עמ' ; 787 אפשטיין , מבוא לנוסח המשנה , עמ' ; 395 ח' אלבק , מבוא לתלמודים , עמ' ; 421-420 אנציקלופדיה יודאיקה , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן