נספח ג 'כפייה רפרם לרב אשי' — מי הוא רפרם זה ?

שני אמוראים שנשאו את השם 'רפרם' מתועדים באיגרת רב שרירא גאון כראשי ישיבות בפומבדיתא ; האחד — במקביל למלכותו של רב אשי , והשני — לאחר פטירתו ; הראשון נפטר בשנת 395 ' , 'לס והשני — בשנת 443 . 'לס במקורות התלמודיים מוצאים אנו את \ 'רפרם' הן במחיצת רבינא והן במחיצת רב אשי . במקום אחד בתלמוד מצאנו תיאור . ובו הביטוי 'כפייה רפרם לרב , 'אשי ונחלקו החוקרים בדבר זיהויו של רפרם זה . כתובות פו ע"א = ) ב"ק צח ע"ב : ( גופא , אמר שמואל : המוכר שטר חוב לחבירו , וחזר ( המוכר , שהוא המלווה ) ומחלו ( ללוה ) — מחול -, ואפי' יורש ( של המוכר ) — מוחל ... 1 כך הוא בנוסח ספרד של האיגרת , עמ' , 90 אכל בנוסדו צרפת חסר תאריך פטירתו ( ראה בנספח לפרק חמישי : גדולתו של רב אשי , שורה . ( 6 בסדר תנאים ואמוראים , לא נזכר כלל 'רפרם' ( גם השני , ( אך חסרונם אינו מפתיע , ולכן אינו כעל משמעות מיוחדת , כיוון שהמחבר נטה להביא פרטים רבים יותר על סורא ( ובדורות המאוחרים , על מתא מחסיא , ( ונעדרים מרשימתו רבים מראשי ישיבת פומבדיתא בדורות המאוחרים . היו שסברו , כתוצאה מכך , שהמחבר היה סוראי , אך אין יסוד מוצק לכך . ראה אצל אפר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן