נספח ב רבה תוספאה

( להערה ( 124 רבה תוספאה נזכר בתלמוד בתשעה מקומות בלבד ( לאמור כאן על אמורא זה , יש לצרף את דיוננו לעיל בפנים , ליד הערה 111 ואילך , ושם בהערות . ( בשני מקומות הוא מובא ללא זיקה לרבינא : 'אמר רבה תוספאה' ( ברכות נ ע"א ;( 'עבד רבה תוספאה עובדא' ( יבמות פ ע"ב . ( בכל שבעת המקומות האחרים הוא נזכר במשא ומתן עם רבינא , והלשון השכיח הוא : 'אמר ליה רבה תוספאה לרבינא' — שבת צה ע"א אשכחיה' ) לרבינא ... אמר ליה ;(' ... סוכה לב ע"א ( הובא לעיל , ליד הע' ;( 114 מו"ק ד ע"א ( יידון להלן ;( יבמות עה ע"ב ( להלן ;( ב"ק קיט ע"א ( לעיל הע' ;( 114 ב"ב סד ע"א ( להלן ;( זבחים פא ע"ב . כבר צוין , שמתוך מגעיהם , נראה רבינא כקשיש שבין השניים ( ראה האמור בהע' , 117 ובדברי הלוי , לעיל בפנים , ליד הע' . ( 122 משני מקומות ניתן היה , לכאורה , להעלות ספק בקביעה זו , והלוי , כאמור , סבר שבהם אכן מדובר ברבינא האחרון , הצעיר מרבה תוספאה ( בשנה אחת בלבד , לשיטתו . לעיל הע' : ( 120 ( א ) יבמות עה ע"ב : 'יתיב רבינא וקמיבעיא ליה : מלא ה"חוט" שאמרו — על פני כולה או על פני רובה ? אמר ליה רבה תוספאה , ' ... ורבינא אינו דוחה א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן