סיכום

ניסינו להבהיר בפרק זה את השיטות השונות הקיימות במחקר , באשר לשאלת זיהוים ומספרם של האמוראים בעלי השם 'רבינא' בשלהי תקופת התלמוד . חילוקי הדעות גררו בעקבותיהם התייחסות כרונולוגית שונה גם אל החכמים שבאו במגע עם רבינא . להמחשת הבעייתיות של הנושא בחרנו להתמקד דווקא בסוגיות , שבהן מוזכר רבינא יותר מפעם אחת באותו עניין ספציפי , או שהוא נראה אפילו כסותר עצמו באותו עניין . כמו כן , לא נמנענו מלהעיר על ההגיון הפנימי של התייחסות השיטות השונות במחקר אל הסוגיות הללו , ולהצביע על כך שקביעה או הנחה אחת גררה בעקבותיה קביעות או הנחות אחרות . כל האמור אינו אלא בהתייחסות החוקרים אל המקרים שרבינא מוזכר באותה סוגיה יותר מפעם אחת . ואולם , באשר לשיטתם בזיהוי רבינא בסוגיות השכיחות — שבהן הוא מוזכר פעם אחת בלבד — וכן התמודדותם עם הקשיים שצצו ועלו בעקבות שיטותיהם , על כך עמדנו במקומות אחרים בחיבור . רב אשי , בפרק שני ליד הע' 154 ואילך ( 7 ) . ( ב"ב פו ע"א ( ראה לעיל הע' ( 8 ) . ( 152 גיטין לב ע"ב : רבינא אשכחיה לרב נחמן כר יצחק ( וראה לגירסאות שבדק"ס לרמ"ש פלדבלום ... ( וקא מיבעיא ליה ... איבעיא להו ... א"ל ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן