דוגמאות נוספות

את הדגמת בעיית זיהויו של רבינא נמשיך עתה מסוגיות נוספות . נתמקד שוב בסוגיות , שבהן נזכר אמורא בשם 'רבינא' יותר מפעם אחת באותו דיון , בנדבכים שונים של הסוגיה . ראה לעיל ריש הע' . ( 90 הקושי בשיטתם הוא , שרבינא ה'אחרון' היה אמור להיות צעיר מרפרם , מה שאינו הולם את היחס הכרונולוגי ביניהם בסוגייתנו . 92 ושוב , כך הוא לשיטתנו , שרבינא האריך ימים אחר חברו , רב אשי . ראה במפורט בפרק שלישי . 93 לענייננו , אץ זה רלוונטי אם דברי רב אשי נלקחו מתגובת רבינא אם לאו . ראה דיוננו לעיל ( ליד הע' , ( 64-62 וברעתנו שם , לאחר מכן . 94 הלוי ( דורות הראשונים , ח"ג , עמ' , 13 הע' ד ) ניסה להוכיח את מועד האירוע , על סמך עדות רב שרירא גאון באיגרתו ( עמ' . 92-90 העדות צוטטה בנספח לפרק חמישי , ( וממנה הסיק , כי 'נראה דבימי רב אשי לא הי' פירקא וריגלא דריש גלותא כי אם במתא מחסיא ... וכאן [ באירוע שבסוגייתנו . א "כ ] מפורש שהיי פירקא דריש גלותא בהגרוניא , ועל כרחך שהי' זה אחרי ימי רב אשי , אלא שזה חקירה לעצמה , ולא זה . 'המקום ושתי תשובות ברבר . האחת , שרב שרירא לא דיבר אלא על 'שבתא דריגלא' ( בשבת 'לך , ( 'לך אך לא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן