'רבינא' בסוגיות התלמוד — המחשת הבעיה

בעיית זיהויו של רבינא בתלמוד באה לידי ביטוי בעשרות רבות של סוגיות , כפי שיודגם לאורך חיבורנו בדיונים שונים , וכן בהמחשה מרוכזת ומפורטת — בנספח א לפרק שמיני . ברם , בפרק זה תוצג הבעיה בחריפות יתר , כשהיא ממוקדת במקרים שבהם מופיע רבינא באותה סוגיה יותר מפעם אחת , ולעתים הוא אף נראה בה כסותר עצמו . אין צורך לומר שבעקבות זאת נוצרה בעיה , הן של זיהויו שלו , והן של החכמים שבאו עמו במגע — חי או ספרותי — בסוגיות הללו . נפתח את הדיון בהצגת הבעיה , כפי שבאה לידי ביטוי בסוגיית יומא עח ע"א : [ א ] [ תינח יום הכיפורים , דליכא מנעל , [ שבת דאיכא מנעל ( על רגלו ) — מאי ( לעבור בו במים ?( אמר ר' נחמיה חתניה דבי נשיאה אנא-. חזיתיה לרבי אמי ורבי אסי ... מלבוש . 5 תינח מנעל , סנדל ( שעלול להישמט , ויבוא לטלטלו ) — מאי [ איכא למימר ?[ אמר רב ריחומי : אנא חזיתיה לרבינא , דעבר ( בסנדל ) דרך מלבוש . רב אשי אמר : סנדל — לכתחלה לא . 25 בנוסח הדפוסים רבו התוספות ( בעיקר שכלולים ספרותיים ) בתיאור המקרה , ואינם בכתבי יד ובראשונים , או בחלקם . הללו סומנו בסוגיה בסוגריים מרובעים . על שינויי נוסח אלו , ראה דקדוקי סו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן