(ג) שיטת ח' אלבק

שלושה אמוראים בעלי השם 'רבינא' חיו בשלהי תקופת התלמוד . נוסף על רבינא בר רב הונא , שלא נזכר בתלמוד , ואשר אינו זה שהתלמוד כינהו 'סוף , 'הוראה פעלו שניים אחרים " . האחד — חברו הקשיש של רב אשי , וכדעת הלוי , אף אלבק מסכים שהוא היה תלמידו של רבא , ונפטר בחיי רב אשי . השני — אותו מכנה אלבק 'רבינא , 'האחרון אך אינו בר רב הונא ! — שימש כתלמידו של מרימר , לאחר פטירת רב אשי , ואפשר לשער משיטת אלבק , שהוא נפטר בין השנים 470-460 . 'לס המצוי רבות במחיצתו של רבינא , ואף לא הבהיר דעתו באשר לזיהויו של 'רבינא' זה . ראה על כך בפרק רביעי , הע' . 51 ר"ש אלבק רשם שם , בסעיף ח , כמה סוגיות שכהן נזכר רבינא , והוא סבור שבכולן מדובר באותו ' , 'רבינא אך אין נראים הדברים , כדלהלן : ( א ) בב"ב כו ע"א — נראה שהוא רבינא חברו של רב אשי ( ראה על כך בפרק רביעי הע' 64 ואילך . ( יתירה מזו , המגע בין רבינא ומר בר רב אשי בסוגיה זו הוא ספרותי ולא חי ( ראה גם על כך שם , ( ולפיכך אין מקום לתיאורו את הדברים במלים 'רבינא מצאנוהו יחד עם מר בר רב . 'אשי ( ב ) במנחות לז ע"ב — נראה שהוא רבינא האחרון , בר רב הונא ( שר"ש אלבק ואחר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן