(ב) שיטת ר"ש אלבק

בשלהי תקופת התלמוד , הכוללת גם את זמנו של רב אשי , היו לפחות שלושה אמוראים שנשאו את השם . 'רבינא' הראשון שבהם — חברו של רב אשי . האחרון שבהם — הוא רבינא בר רב הונא , שבניגוד להלוי , הוא אומר עליו : 'שאי אפשר למצוא לרבינא זה זכר בתלמוד , לא לשמו ולא לשם " , 'אביו ולפיכך לא הזכירו אלבק בין הסעיפים השונים ותלמודם , ירושלים , תרצ"ז , עמ' . 7-1 קפלן לא רשם במפתח לספרו אלא שני חכמים בשם ' רבינא '' זה המצוי עם רב אשי , ורבינא בר רב הונא , Redaction ) עמ' . ( 354 ואכן , כך מוכח מדיונו בפרק 'רבינא חברו של רב אשי' ( עמ' 128 ואילך , ( שלו הוא מייחס מגעים עם רבא , ועם כמה מבני הדור החמישי ( כגון בעמ' . ( 132-130 לדעות נוספות על רבינא האחרון , ראה פרק חמישי , הע' . 3 על הקשיים בשיטות היימאן וח' אלבק בעניין , ראה פרק שמיני . עוד על זיהויו של רבינא , ראה להלן , פרק שני הע' . 20 9 סוף ההוראה , עמ' נז-עג . 10 ראה : שם , עמ' נח , סעיף ד . בסעיף ג , שם , הוא מציין את המקורות שבהם נמצא רבינא עם רבא , בן הדור הרביעי , ומקשה לו ( וכן עם רב נחמן בר יצחק , בן אותו הדור , ( ומצוי אף במחיצת בני הדור החמישי ( רב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן