(א) שיטת י"א הלוי

שני אמוראים שנשאו את השם 'רבינא' חיו ופעלו בסוף תקופת התלמוד . הראשון — היה תלמידו של רבא , שברבות השנים , לעת קשישותו , היה לתלמידו ולחברו של רב אשי , ונפטר חמש שנים לפניו , בשנת 422 . 'לס השני — הוא הידוע בשם 'רבינא בר רב הונא' ( המכונה רבינא , ( 'האחרון תלמידו של מרימר , שפעל אחר מות רב אשי , ונפטר בשנת 475 לס' ( ולא בשנת . ( 500 בשיטה זו , כמעט לכל פרטיה , דגלו בעקבותיו א' היימאן רז' יעבץ . שלישי , הערות . ( 40-39 לעתים , אפילו ההבחנה בינו לבין אחד האמוראים המאוחרים קשה היא , למרות ריחוק הזמן ביניהם ( ראה שם בפנים . ( ראה עוד האמור להלן , העי . 12 אשר לשיטת הראשונים בעניין , ראה ראש פרק שני וסוף פרק שלישי . פרטי שיטתו כיחס לרבינא זה , מפוזרים כמקומות שונים בספרו : דורות הראשונים , חל ק ב , עמ' ; 545 , 543 , 540 חלק ג , עמ' , 10 , 4 ובמקומות רבים נוספים . ראה : שם , חלק ג , עמ' , 14-7 ובמקומות נוספים . הלוי סבור היה ( שם , עמ' ( 14 ש'רבינא' זה הוא ' רבינא , 'זוטי בן אחותו של 'רבינא' חברו של רב אשי ( על פי המסופר בכתובות ק ע"ב [ צוטט בפרק שני , ליד הע' , ([ 140 אשר ברבות הימים הפך לה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן