פרק ראשון זיהויו של רבינא בתלמוד — שיטות ובעיות

לפני כארבעים שנה נתפרסמה דעתו של ר"ש אלבק ' , שסיווג בשמונה סעיפים שונים את המקורות שבהם נזכר 'רבינא' בתלמוד הבבלי . כוונתו היתה להצביע על כך , שבכל סעיף נראה כאילו מדובר באמורא אחר . בסופו של דבר , למרות סיווגו זה , הוא סיכם את דבריו בצמצום מספרם לארבעה חמישה בלבד ( עמ' נט : ( נמצא שא"א לצמצם בדיוק כמה רבינא היו [ בתקופת התלמוד . א"כ , [ ארבעה או חמשה , ובאותם המקומות שנקבעו מאמריו בלי קשר עם אחרים קשה לידע איזה רבינא אמרם . אכן , שאלת זיהויו של רבינא — במקומות שהוא נזכר ללא מגע חי עם אמוראים אחרים , וללא סימני זיהוי כרונולוגיים אחרים — תיוותר בעינה , ברוב המקרים , ללא הכרעה מוחלטת . ברם , בחומרת הבעיה ובעוצמתה , אפשר להיווכח דווקא מאותן סוגיות , אשר לא זו בלבד ש'רבינא' מופיע בהן יותר מפעם אחת , אלא שדעת 'רבינא' בסיפא אפילו סותרת את דעת 'רבינא' שברישא . על אף קיומה של סתירה זו , לא היה בכוחה , כפי שנראה , כדי להביא להסכמה מלאה — הן בפרשנות המסורתית והן במחקר — שמדובר בשני אמוראים שונים . יתירה מזו , העיון בשאלת זיהויו של רבינא מעלה , שלא רק ההבדלים בין שיטות החוקרים בלתי נהירים עדיין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן