מפתח עניינים כלליים

רי אבא ראה רבה אב" דרכו לערער על תלות שהניחו רבותיו בין שתי שיטות 271 מפרש את ר' יוחנן מחדש מתוך שיטת הלכה בבלית 321 רי אברהם ב"ר דוד ראה : ראב"ד ירבאחא לחומרא ורבינאל קולא' - לתולדות הכלל 298 רב אחאי - מאוחר 303 יאלא אמר רי פלונ" - ירי פלוני אמרי - חילופים מצויים 263 " אלבקחי - דרכו בהגהת המשנה 280 51 " 4 רי אליהו מווילנא ראה גר"א רי אלעזר - תלמיד ר' חייא י 320 79 יאמר ליה אב" לרביו 0 ףי 296 13 יאמר רבא הל כתאי 310 33 רבא 0 י - רבאשי- חילופים מצויים 303 293 וראה עוד : רביו 0 י אפשטיין " ינ - דרכו בהגהת הנוסח 189 100 82 79 בבלי ראה : תלמוד בבלי ביטוי שגור בפיו של אמורא מסוים , מתייחס אליו גם כשבמקור הסתמא אמרו 327 98 258 4 העמדתו במקום שלא היה 289 26 ברייתא , הכנסתה למשנה 165 חדירת נוסחה למשנה 90 י 265 50 אינה ידועה לבעלי סוגיית הבבלי 231 וראה עוד 7 £ : ל £ 7 י ,-הלכה ,-משנה ימתניתיןי תוספתא-,,- תלמודם של ,-תנאים יחנך ברייתה " יג מידות דרי ישמעאל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן