מקורות

מקרא 2 | 8 44 בראשית לא , לט 126 12 מ 40 נב 125 " שמות ככ , ג 176 106 ו-ז 185 ו-יב 24 90 8 7 ז 125 ח 02 10-9 י 185 182 160 27 ט 126 10 י 125 11 יא 19 13-12 יב 126 12 " יד 208-201 כג , ד 210 ויקרא ה , ה 161 כא-כב 36 כא-כד 175 160 יט , יח 238 במדבר ה , ז 161 דברים יג , ז 278 ח 280 יד 280 כב , א-ב 210 מלכים-א יג , כו , כח 11 מלכים-ב כב , ד 23 ישעיה כא , יא 23 לא , ד 126 217 סב , ו 23 עמוס ג , יב 126 איוב ט , ז 279 משלי כדו , כב 205 אסתר ט , ב , י , טו , טז 128-127 תרגומים השבעים שמות כב , יד 204 אונקלוס שמותכב , י 11 יב 126 ניאופיטי שמות כב , יד 204 הקטעים שמות כב , יד 204 פשיטתא שמות כב , י 11 יד 204 '  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן