קיצורים לכתבי עת

REJ - Revue des Etudes Juives . PAAJR - Proceedings of the American Academy for Jewish Research . MWJ - Magazin fUr die Wissenschaft des Judentums . MGWJ - Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums . JQR - Jewish Quarterly Review . JJGL - Jahrbticherfur jlldische Geschichte und Literatur . HUCA - Hebrew Union College Annual . ש' אברמסון ( המשך ) " חשד באמירת דבר שלא בשם , "אומרו סיני , קיב ( תשנ"ג , ( עמ' א ואילך . פירוש רבנו חננאל לתלמוד , ירושלם , תשנ"ה . א"א אורבך , בעלי התוספות , ירושלם , תש"ם . חז"ל - פרקי אמונות ודעות , ירושלם , תשל"ח . ההלכה - מקורותיה והתפתחותה , גבעתיים , . 1984 מעולמם של חכמים , ירושלם , תשמ"ח . ש' אטלס , נתיבים במשפט העברי , ניו-יורק , תשל"ח . ח' אלבק , " לעריכת התלמוד , "הבבלי תרביץ , טו ( תש"ד , ( עמ' 14 ואילך . מבוא למשנה , ירושלם - תל-אביב , תשי"ט . " לאופיין של ההלכות בסדר , "נזיקין סיני , נ ( תשכ"ב , ( עמ' צו ואילך . מבוא לתלמודים , ירושלם , תשכ"ט . ש' אלבק , " סוף ההוראה ואחרוני , "האמוראים סיני - ספר היובל , ירושלם , תשי"ח , עמ' נז ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן