קיצורים ביבליוגרפיים

אטלס - ש' אטלס , נתיבים במשפט העברי , ניו-יורק , תשל"ח . אלבק - ח' אלבק , מבוא לתלמודים , ת"א , תשכ"ט . אפשטיין , מבוא - י"נ אפשטיין , מבוא לנוסח המשנה , ירושלם , תש"ח . אפשטיין , מחקרים , א-ב ? י"נ אפשטיין , מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות , ירושלם , תדש"ם - תשמ"ח . דאובה , מבנה D . Daube , "The Civil Law of the Mishnah : The Arrangement of - the Three Gates " , Tulane Law Review , XVIII ( 1944 ) , p . 351 ff . דאובה , פשיעה ( Peshi ' ah ) " , Festschrift F . Schulz , I , Weimar 1951 , p . 124 ff . D . Daube , "Negligence in the Early Talmudic Law of Contract - דור - צ"מ דור , תורת ארץ-ישראל בבבל , תל-אביב , תשל"ב . ח"י לוין - ח"י לוין , מחקרים במדרשי הלכה ובספרות התלמודית , רמת-גן , תשמ"ז . פינילש - צ"מ פינילש , דרכה של תורה , וינה , . 1861 פרידמן , מבוא - ש"י פרידמן , "פרק האשה רבה בבבלי בצירוף מבוא כללי על דרך חקר , "הסוגיא מחקרים ומקורות , א ( תשל"ח , ( עמ' 276 ואילך . פרידמן , 'המפקיד' - ש"י פרידמן , "ראש פרק , "המפקיד שנתון המשפט העברי , ה ( תשל"ח , ( עמ' 209 ואילך . פרידמן ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן