ו. סוגיית הבבלי ב"ק נו ע"ב - תורת א"י בבבל

בב"ק ו , א-ב שנינו : "הכונס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה פטור ... הניחה בחמה או שמסרה לחרש שוטה וקטן ויצאה והזיקה חייב . מסרה לרועה נכנס הרועה . "תחתיו ועל המשפט האחרון גרסינן כבבלי שם נו ע"כ . 4 3 2 תחתיו " דמאן ? אילימא תחתיו דבעל " - תנינא חדא זמנא : 'מסרו " לשומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר כולן נכנסו תחת . 'הבעלים אלא תחתיו דשומר נכנס 7 6 5 הרועה תחתיו " ושומר קמא אפטר ליה לגמרי , " לימא תהוי תיובתיה דרבא , " דאמר רבא : שומר שמסר לשומר חייב ? אמר לך רבא : מאי מסרה לרועה דקתני - 120 8 מסרה רועה " לברזיליה "' , דאורחיה דרועה למימסר לברזיליה . 111 או כלך לך לאידך גיסא : בנזקי ממון הכל יודו שהראשון פטור , שהרי מסרה לבן-דעת , ולעניין נזקי ממון אין מקום לחייבו מצד "את מהימנת" וכר , כשם שאין פשיעת המסירה עניין לכאן . והדבר תלוי ביסוד החיוב בנזקי ממון ואכמ"ל . 112 בכ"י מינכן ובדפוסים המאוחרים נוסף קודם תיבת : 'תחתיו' אמרי , וכעי"ז בדפוסי ונציה , שונצינו ושלוניקי : אמרו . בשאר כל כה"י ליתא . 113 כ"ה גם בכ"י אסקוריאל ; בשאר עדי הנוסח נוסף : בהמה . 114 כ"ה בכל עדי הנוסח , חוץ מקטע א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן