עיון ו לתלמודו של רב יוסף האחרון

בקטע שהובא לעיל ( עיון ה ) מאיגרת רב שרירא , מציין הגאון את רבה יוסי או רב יוסף כאחד מראשי הסבוראים , שקבעו בגמרא "כמה ; "סבארי אלא שלא פירש אם שמו של רב יוסף זה מצוי בתלמוד , או שאותן "סבארי" לא נקבעו אלא בסתם . אמנם , כיוון שציין הגאון ( בקטע דלעיל , עמ' 70 באיגרת שם ) את רב רחומי כבן זוגו ברשימת הסבוראים , נקל 1 לכאורה לזהות סבוראים אלו בשלושה מקומות בתלמוד ( עירובין יא ע"א , ומקבילתה 4 3 2 במנחות לג ע"ב ; עירובין עא ע"ב ; חולין נח ע"ב ) שבהם חולקים חכמים אלו . ואמנם , לפנינו שם : רב יוסף , וכ"ה בשאר כי"י שם , חוץ מכ"י רומי א הגורס : רב אסי , ובקטע כריכה שבספריה הלאומית בוינה : B . 24 רבה . בחידושי הריטב"א שם , ירושלם , תשל"ה : רבה יוסי . וכ"ה ביחוסי תנאים ואמוראים , ערך רבה יוסי , מהד' רמ"י בלוי ( תחת השם : ערכי תנאים ואמוראים , ( ניו-יורק , תשנ"ד , עמ' תלו . אשר לבן-מחלוקתו של רב יוסף זה , לפנינו שם : רב רחומי , וכ"ה בכ"י רומי א , בריטב"א וביחוסי תנו"א שם . בכ"י אוקספורד : ניחומי , וכ"ה באשכול מהד' אלבק , ח"א עמ' . 194 וכעין זה בכ"י מינכן ורומי ב : נחומי , וכ"ה בשאילתות , קמה , מה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן