עיון ה לאופיה של תשובת "אין, רישא ר' פלוני וסיפא ר' אלמוני"

צורה ספרותית זו ( שאלת 'רישא ר' פלוני וסיפא ר' אלמוני , ' ? והתשובה עליה , 'אין' או 'אין , רישא ר' פלוני וסיפא ר' , ( 'אלמוני המצויה לפנינו בסוגיית ב"מ מא ע"א ( לעיל חל ק א , 3 2 סוגיא ב , עמ' 62 ואילך , ( מצויה בתלמוד הנדפס ' במשמעות זו ביחס למשנה בשישה " 1 בעירובין עג ע"ב מצויה תשובת "אין" מסתמא דגמרא בכ"י מינכן בלבד . אף כאן אפוא אותן תופעות המצויות בשאר מקומות שיצוינו להלן . למקרה נוסף העולה רק מכה"י ראה להלן בפנים . 2 ביומא טו ע"א מצויה תשובת "אין" וכו' ( מסתמא דגמרא , אליבא דרב פפא , ( כשהסתירה אינה מראשה של משנה לסופה , אלא ממשניות שבפרקים שונים באותה מסכת ; וכלשונו של כעל פירוש קדמון שם ( אוצר הגאונים , שם , עמ' : ( 80 "פי' אמירתו בכאן רישה ומציעתא וסיפה אינם על הלכה אחת ולא על פרק אחד , אלא על המסכת כולה מדבר , ולפי' תהיה רישה בפר' ראשון ומציעתא בפרק הב' וסופה בפרק הג . "' אעפ"כ , ניכרות גם כאן התופעות המצויות בתשובה זו שבשאר מקומות , שכן רק בכ"י מינכן ואוקספורד הגירסה כלפנינו בדפוסים . בכ"י המוזיאון הבריטי ולנינגרד-פירקוביץ חסרה כל התשובה ( אפשר - מפני דילוג הדומות ;( בכ"י מי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן