ב. "תנאי שקלת מעלמא"?

3 בשישה מקומות חוזרת בש"ס הנדפס מימרתו של רב יוסף ביחס לסתירות לכאורה שנמצאו במשנה 1 "רבי היא ונסיב לה אליבא . "דתנאי ביטוי זה מכוון לומר , שהנראה כסתירה פנימית 1 שאלות אלה מלוות את מחקר המשנה מראשיתו , ולא כאן המקום לרשימה ביבליוגראפית אציין רק שדיונים בנושא זה מוסיפים להתפרסם , ואין הוא יורד משולחנם של חוקרי המשנה ; ראה , לדוגמה , שניים מן המאוחרים : ! ; p . 33 ff . D . ziomick , The iron Pillar , Jerusalem , 1988 , ' הלבני משנות" , שזזו , "ממקומן סידרא , ה ( תשמ"ט , ( עמ' 63 ואילך . 2 דומה ששאלה זו נידונה במחקר בעיקר אגב השאלה הראשונה וכחלק ממנה , ואין זה לטובת העניין . אעפ"כ מצויים גם עיונים בשיטות האמוראים כשלעצמם . וראה , לדוגמה , על ר' יוחנן , לעיל חלק א , עמ' 77 ואילך . 3 צוינו בידי ר' עקיבא איגר בגליון הש"ס למגילה ט ע"ב . בגיטין מא ע"ב יש מכה"י שמצויה בהם מימרה זו , שלא מפי רב יוסף ( עיין מ"ש פלדבלום , דק"ס שם , ( וכן היה לפני רש"י שם ומחקו . וראה להלן הערה הבאה . על כך שביטוי זה רגיל בפי רב יוסף כבר עמד ר"י ב"ר קלונימוס , יחוסי תנאים ואמוראים , ערך ר' יוסי בר יהודה , מהד' רמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן